Applecraft Wiki
Search
K

Vote Ranks

 • Newbie - 0 votes, 1 sethome
 • Player - 3 votes, 2 sethomes
 • Nomad - 9 votes, 3 sethomes
 • Settler - 18 votes, 4 sethomes
 • Warrior - 35 votes, 5 sethomes
 • Ranger - 60 votes, 6 sethomes
 • Master - 100 votes, 7 sethomes
 • Legend - 200 votes, 8 sethomes
 • Mythical - 300 votes, 10 sethomes
 • Wizard - 600 votes, 12 sethomes
 • Veteran - 1000 votes, 15 sethomes
 • Ancient - 2000 votes, 20 sethomes
 • Eternal - 3000 votes, 30 sethomes